Vedtægter

Ledøje-Smørum Erhvervsforening

LSErhvervsforening.dk

Vedtægter

 

§1

Foreningens navn er LEDØJE-SMØRUM ERHVERVSFORENING, og adressen den til enhver tid fungerende sekretærs adresse.


§2

Foreningens formål er at samle alle offentligt registrerede erhvervsdrivende, der udøver virksomhed indenfor Ledøje-Smørum Kommunes geografiske område og via medlemsskaren at være repræsenteret i erhvervsrådet i kommunen. Foreningens formål er endvidere at fremme erhvervsmæssige interesser, såvel udadtil som medlemmerne imellem.


§3

Foreningen optager som medlemmer alle offentligt registrerede erhvervsdrivende, der udøver virksomhed indenfor Ledøje-Smørum Kommunes geografiske område.


§4

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling, og opkræves én gang årligt i april måned. Har et medlem undladt at betale kontingent, og ikke betaler inden 30 dage efter påkrav, betragtes vedkommende som udmeldt. Genoptagelse kan kun ske efter eventuel restance er betalt.


FORENINGENS ORGANISATION


§5

Generalforsamllingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamlingen afholdes én gang om året i januar kvartal.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt anmeldes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


§6

Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom, ledsaget af en skriftlig redegørelse til formanden om hvilken sager man ønsker behandlet.


§7

Enhver generalforsamling skal af bestyrelsen indvarsles skriftligt senest 14 dage før dens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamlingen skal afholdes senest en måned efter påkrav.


§8

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, undtagen ved vedtægtsændringer og foreningens opløsning, jfr. § 12.


§9

Forhandlingerne på enhver generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.


§10

På de ordinære generalforsamling foretages:

1. valg af dirigent

2. formandens beretning

3. fremlæggelse af regnskab og budget

4. fastsættelse af kontingent

5. indkomne forslag

6. valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer

7. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. valg af revisor

9. valg af revisorsuppleant

10. eventuelt


§11

Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves særligt stemmeflertal.


§12

Til forandring af foreningens love eller beslutning om foreningens ophævelse fordres, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forandringen.


§13

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§14

Bestyrelsen.

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 medlemmer.


§15

De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis hvert år, første gang ved generalforsamlingen i 1988. Genvalg kan finde sted.


§16

Til at revidere foreningens regnskab vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg er tilladt. Revisoren skal tilbagesende regnskabet til kassereren 30 dage før generalforsamlingen med eventuelle bemærkninger.


§17

Ved indtrædende vakance, kan bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer i stedet for de fratrådte. Kommer antallet af medlemmer under 5, skal bestyrelsen snarest supplere sig, så antallet bliver mindst 5. De indtrådte funger i en periode, der svarer til resten af den periode, de udtrådte skulle have siddet i. Såfremt bestyrelsen ønsker at supplere sig med mere end 2 suppleanter, skal generalforsamlingen indkaldes til valg af disse yderligere suppleanter.


§18

Bestyrelsen konstituerer sig selv og nedsætter de for de forskellige arbejdsopgaver nødvendige udvalg

Hvor vedtægterne intet andet foreskriver, handler bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen.


§19

Bestyrelsen vælger formand, kasserer, samt en sekretær, der skal føre nøjagtige referater over bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger og begrundelsen for disse. Rapporter fra nedsatte udvalg indgår som bilag.


§20

Såfremt et medlem kræver det, skal dennes eventuelle mindretalsudtalelse føres til referat.


§21

Formanden betragtes som foreningens officielle repræsentant og talsmand. I sager af speciel art kan formanden henvise evt. interesserede til at søge sagen oplyst hos det bestyrelsesmedlem, der er specielt orienteret om emnet.


§22

Bestyrelsen kan meddele prokura – enkel eller kollektiv.


§23

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.


§24

Forretningsorden.

Bestyrelsen er også ansvarlig for foreningens midler. Midlerne skal anbringes i bank eller sparekasse og/eller postgirokonto og kan kun hæves af foreningens kasserer.


§25

Møder i bestyrelsen indkaldes af formanden, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.


§26

Specialarrangementer for en enkelt erhvervsgruppe betales af den pågældende gruppe, ved udligning af de faktiske udgifter.


§27

Hvis det besluttes af foreningen skal opløses, skal midlerne, der beror i foreningen, skænkes til velgørende formål efter generalforsamlingens bestemmelse.


§28

Udmeldelse af erhvervsforeningen skal ske skriftligt med 2 måneders varsel. Betalte kontingenter refunderes ikke.


§29

Medlemmer, der modarbejder foreningen, eller på anden måde viser sig uværdige til at være medlemmer, kan ekskluderes på generalforsamlingen.


§30

Ledøje-Smørum Erhvervsforening er en kontingentforening og medlemmerne hæfter alene med det af dem indbetalte kontingent.

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 2. juni 1987. 

Copyright © All Rights Reserved Ledøje-Smørum Erhvervsforening